نسخه آزمایشی

با سلام و احترام
بدینوسیله به اطلاع کلیه نمایندگان محترم می رساند، جشنواره تابستانه فروش اعتباري رانا به شرح جدول ذیل از روز
95 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت ارائه می گردد. /05/ 95 لغایت 31 /05/ یکشنبه 03
رنگ قیمت نقدي حداقل پیشپرداخت نرخ سود بازپرداخت موعد تحویل
خاکستري، سفید، مشکی،
نقره اي، گیلاسی، آبی
متالیک، قرمز
130.000.000 333.672.000 از 4% تا 21 % از 6 تا 36 ماه 30 روزه
مداركمورد نیاز :
1. فرم قرارداد فروش رهنی (تکمیل و امضاء شده)
2. وکالتنامه فک پلاك (پیوست بخشنامه می باشد)
3. فرم تعهدنامه (در دو نسخه تکمیل و امضاء شده)
4. پرینت حساب جاري صادر کننده چک ( 30 گردش آخر)
5. گواهی امضاء محضري متقاضی و صادر کننده چک
6. کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی و صادرکننده چک
7. قبض تلفن محل سکونت صادر کننده چک (آدرس، تلفن، کد پستی با آدرس و کدپستی صادر کننده چک باید یکسان باشد)
شرایط و توضیحات بخشنامه :
کلیه شرایط، ضوابط، مدارك مورد نیاز و مراحل انجام کار در این بخشنامه مطابق سایر بخشنامه هاي اعتباري می باشد. v
زمان تحویل در نظر گرفته شده، روز کاري (کلیه ایام هفته به استثناء روزهاي تعطیل و پنجشنبه ها) میباشد.